Photos of Sergey Kuryokhin from Sergey Letov archive

Sergey Kuryokhin, Gennady Sakharov and Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986?R?u???s?u?z ?K??c???v??o?N?y?~ ?R?u???s?u?z ?L?u?????r