Photos of Sergey Kuryokhin from Sergey Letov' archive

The first meeting - stage performance of Kuryokhin and Letov:

Viktor Tsoy, Valentina Goncharova, Kuryokhin, Boris Grebenshchikov, Letov, Mikhail Zhukov. Leningrad, The House of Architect, 1982


Viktor Tsoy, Valentina Goncharova, Sergey Kuryokhin, Boris Grebenshchikov, Sergey Letov, Mikhail Zhukov


Viktor Tsoy Valentina Gontcharova Sergey Kuryokhin Boris Grebenshchikov Sergey Letov Mikhail Zhukov